>> เข้าสู่เว็บไซต์

 

โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 6 ถนน ดำรง ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000 โทร 076 - 212350 E-mali : piboonpk@hotmail.com
ดูแลระบบโดย นางสาววรรณิษา กุลนาพิมพ์ wan_ko@hotmail.com และ นางสาวณัฐรียา บุญเลิศ nat06_rtk@hotmail.com